سم الله الرحمن الرحيم
قران داراي 114 سوره است
قران داراي   6236  ايه استت
قران 114 بسم الله الرحمن الرحيم دارد
قران داراي 120 حزب ميباشد
قران 30 جز  دارد
قران 115 بسم الله دارد
70بار نام قران در قران بكار رفته است
بزرگترين سوره قران بقره است
بهترين نوشيدني كه در قران به ان اشاره شده است شير ميباشد
كوچكترين سوره قران كوثر ميباشد
بهترين ايه  ايه    الكرسي است
ايه  282 سوره بقره بزرگترين ايه قران است
عظيم ترين ايات  بسم الله  الرحمن الرحيم ميباشد
بهترين خوردني كه در قران ذكر شده عسل ميباشد
منقورترين كار حلال نزد خداوند طلاق است
كوچكترين ايه قران  مدها متان  در سوره الرحمن  است
بهترين شب در قران  شب قدر است
بهترين ماه  در قران ماه رمضان  است
بهترين سوره قران  يسن است
سوره حمد  به مادر قران معروف است
سوره فجر به سوره امام حسين (   ع)    معروف است
سوره هاي اسرائ حديد  حشر  صف جمعه تغابن واعلي به مسبحات مشهورند
86 سوره مكي و 28 سوره مدني است
سوره  يسن به قلب قران معروف است
سوره هاي سجده  فصلت  نجم وعلق سجده واجب دارند
سوره حمد به زبان بندگان نازل شده است
قران كريم در سوره حمدد خلاصه شده است
سوره توبه بسم الله الرحمن الرحيم  ندارد
سوره الرحمن به عروس قران  معروف است
سوره نمل دو بسم الله  الرحمن الرحيم دارد
تعداد 29سوره قران با حروف مقطعه اغاز ميشوند
سوره حمد دو مرتبه بر پيامبر اكرم ( ص)   نازل شده يكبار در مدينه و يكبار در مكه
در سوره هاي فلق و ناس به معوذتين معروفند
سوره عاديات  منسوب به حضرت علي(ع)     است
سوره  اسرا به  بني اسرائيل معروف است
37سوره قران در جز  30 قرار دارند
سورهايي كه توصيه شده در نماز جمعه خوانده شود عبارتند از منافقون و جمعه
سوره اي كه در شان اهل البيت ( ع)     نازل شده  سوره دهر  است
سوره حجرات  سوره اخلاق و ادب است
داستان گوساله پرستي بني اسرائيل در سوره طه بيان شده است
ايه الكرسي در سوره بقره قرار دارد
ايه معروف و ان يكاد الذين كفروا... در سوره قلم قرار دارد
دعاي ربنا اتنافيالدنيا حسنه ...در سوره بقره ايه 201 ميباشد
در ايه 7 سوره احزاب نام پنج  تن از پيامبران اولوالعزم بيان شده است
ايه معروف امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف اسو در سوره نمل ايه 62 ميباشد
ايه اي كه سربريده امام حسين ( ع)    در شام تلاوت فرمودند ايه 9 سوره كهف ميباشد
ايه حجاب در سوره نور ايه 31 قرار دارد
ايه مشهور ولايت در ايه 55 سوره مائده قرار دارد
ايه اي كه پنج وقت نماز هاي يوميه در ان امده است در سوره  اسرا  ايه 78 ميباشد
در ايه 6 سوره  مائده مراحل وضوبيان شده است
ايه صلوات بر پيامبر (ص)    در سوره احزاب  ايه 56 ميباشد
به ايه انالله وانااليه راحعون     استرجاع مگويند
ايه 282سوره بقره به ايه وام دادن نيز معروف است
داستان معراح حضرت محمد ) ص)    سوره اسرا بيان شده     است
پيامبري كه قومش به بهانه گيري معروفند  قوم حضرت موسي ( ع)     ميباشند
حضرت عيسي (  ع)    هماكنون زنده است
حضرت يحيي( ع)     به    خاطر حمايت از عفت و حجاب به شهادت رسيد
پيامبراني كه بعنوان  اسوه حسننننه از انان برده شده عبارتند از  ابراهيم ( ع)     و  محمد ص)
نام گرامي پيامبر 5 بار در قران    امد ه   است 4 بار با نام محمد ( ص)    و يكباربا نام احمد در سوره صف ايه 6
پيامبري كه به سخن خدا ملقب شده  حضرت  موسي(  ع)    كليم الله  ميباشد
پيامبري كه   مورد تمسخر قومش قرار گرفت حضرت     نوح( ع)     بود
حضرت   نوح به شيخ النبيا معروف است
حضرت هود بر قوم عاد مبعوث شد
لقب حضرت محمد( ص)    حبيب الله است
پيامبر اكرم( ص)     هنگام تلاوت  ايه 61 سوره يونس ميگريست
پيامبراني كهبا همديگر در يك زمان مي زيستند عبارتند   از ابراهيم ولوط  يوسف ويعقوب  موسي وخضر
حضرت ايوب ( ع)    نمونه صبر و برد بباري بود
كتاب حضرت داود ( ع)    زبور بود
حضرت ابراهيم ( ع)    جد  اول حضرت محمد(ص)     بوده اند
حضرت  ذكريا كفالت حضرت مريم را به عهده داشت
ايه 86 سوره هوداولين ايه اي است كه حضرت مهدي (ع)     هنكام ظهورشان بر زبان مباركش جاري مي سازد
ايه 35بقره اولين ايه است كه از بهشت ياد ميكند
ايه  3 سوره مائده كه درباره خلافت و جانشيني علي(ع)     است اخرين ايه اي است كه نازل شده
سوره اي كه در شان حضرت زهرا س نازل شده كوثر ميباشد
دختر حضرت شعيب /ع/ به عفت وحيا مشهور  است
دوزن نمونه كه در قران به انها اشاره نموده است عبارتند از اسيه زن فرعون مريم مادر عيسي /ع
زن ابولهب هيزم كش جهنم است
دوزن كه  در قران به زشتي از انها نام برده شده عبارتند از جالوت هامان سامري نمرود فرعون  قارون وابولهب
حيواني كه نمرودرا به هلاكت رساند پشه بود
پرندگاني كه لشگريان ابرهه را به هلاكت رساندند ابابيل نام  داشتند
اصحاب كهف 309 سال در غار خواب بودند
حيواني كخ همراه اصحاب كهف به غار پناه برد سگ بود
لقب   حضرت يعقوب/ع/ اسرائيل است
قران طي مدت23سال بر پيامبر اكرم/ص/نازل شده است
اولين گرداورنده قران حضرت علي//ع/بود
نخستين مفسر قران حضرت  علي /ع/ بود
نگاه كردن به قران عبادت است
نه صفت نمازگزار:1-مداومت بر نماز2-به محرومان انفاق ميكنند3-تصديق به روز قيامت ميكنند
4-ترس از عذابقيامت دارند 5-دامنشان را از بي عفتي حفظميكنند
6-بهعهدهخودوفاميكنند 7-گواهي به حق مي دهند 8-ترس از عذاب قيامت دارند 9-ترس ازعذاب قيامت دارند
سوال شد:چرا به كسي كه نماز نمي خواند عنوان كافر داه شده است
امام صادق/ع/فرمودند:تاركالصلوه نماز را از روي بي اعتنائي به فرمان خدا ان را ترك ميكند
امام صادق/ع/:هرگزشفاعت ما به كساني كه نماز را سبك بشمارند نخواهد رسيد
اولين فرمان از طرف خداوند به موسي عبادت بود
انانكه از عبادت كردن به خداوند تكبر مي ورزند هرچه زودتر ذليلانه به جهنم فرو خواهند رفت //سورهغافر ايه 660
نماز را برپا دار زيرا نماز انسان را از كارهاي زشت باز ميدارد و ياد خدا بسيار بزرگتر است /سور عنكبوت ايه 45
از مجرمان سوال ميكنند چه چيزشما را به دوزخ فرستاد گويند ما از نمازگزاران نبوديم //سورهمدثر ايات 40تا 43//
ركوع به معناي خشوع و از اركان نماز است قنوت در لغت به معناي اطاعت همراه با خضوع است
امام صادق/ع/ فرمود:وقتيبنده به نماز ايستاد خداوند متعال به او   توجه ميكندوتوجهش را از او قطع نمي كندتا موقعيكه
3مرتبه از يادخدا غافل گردد در اين هنگام خداوند نيز اغز او اعراض خواهد كرد
پيامبر اكرممم /ص/ فرمود خشوع زينت نماز است
نيت يعني قصد انجام كاري كه در ان نزديك شدن به خداي بزرگ و اطاعت از فرمان او باشد
نيت ركن نماز است
قيام متصل به ركوع يعني چند لحظه ابستادن همرااه با ارامش واجب است
سبحان ربي الاعلي وبه حمده :منزه است پرورگار من كه از همه والاتر است و من به ستايش ان مشغولم
از نشانه هاي ياران با وفاي پيامبر /ص/ان است كه  اثار سجده در سيماي انان ديده مي شود
بهترين راه نزديكي به خداوند از طريق سجده  است
پامبر /ص/ فرمود من در قيامت امت خود را از اثار سجده كه بر پيشاني دارند مي شناسم
سجده كمر شيطان را مي شكندباعث محو گناهان مي شود و انسان را بهشتي ميكند
وحدهلاشريك له:يعني خداي  واحدي است   كه  همتا ندارد
مستحب است كه در تشهد اول بعد از صلوات بر محمدو المحمدگفته شود :وتقبلشفاعتهفي امتهوارفعدرجته
چند پيام از تشهد :بندگي بالاترين مقام انبيا است عبوديت است كخ پيامبر رابه معراجميبرد شهذدت به رسالت پيامبر به معناي نفي تمام مكاتب بشري است
قران مجيد امر صلوات بر محمد /ص/راصراحتا اعلام فرموده   است
ياايهاالذين امنواصلو عليهوسلمواتسليما
سلام نخستين در نمازبه رسول خدا/ص/
سلام دوم به خودماوبندگان شايسته خدا
سلام سوم به فرشتگان و مومنان است
پيامبر فرمودند: بهترين نماز ان است كه قنوت طولاني داشته باشد
قنوت به معناي دعا است در نماز درحال ابستادن
اولين نماز جماعتي كه  تشكيل شده به امامت رسول خدا/ص/و شركت  حضرت علي /ع/و جعفر طياربرادر حضرت/ع/بود
اثارو فوايد دنيوي نماز جماعت خوشنامي درمان نفاق  در پناه خداقرار گرفتن كفاره گناهان
اثار و فوايد اخروي نماز جماعت :عبور از صراط ترفيع مقام نجات از ترس قيامت
نماز شب 11 ركعت است
رسول خدا /ص/فرمود:برترين نماز بعد    ازنماز واجب نماز شب است
طبق ايه 91 سوره مائده از اهداف شيطان باز داشتن از نماز است
وضو كليد نماز است
وضو در لغت نظافت و نيكوئي و  در حديثي به    معناي نور و روشنائي امده  است
وضو سبب پاگيزگي بدن وصفاي روان ادمي است
رسول/ص/فرمودك كسي كه شب را با وضوبيارامد گويي تمام شب را به احياو عبادت گذرانده است
رسولخدا/ص/فرمودمسواك كردن جزئي از وضو است
امام علي چيزي از امور دنيا شما را از خواندن نماز اول وقت باز ندارد
پيامبر اكرم /ص/:نماز اول وقت  برترين اعمال است
دو ركعت نماز همراه با تفكر و حضور قلب ارزشمندتر از يك شب زند داري با  دلسرگردان و بدون توجه  است
رسول خدا /ص/فرمودند:هركس مقيد به حضور در نماز جماعت است تحت هر شرايطي كه باشد از صراط عبور
كرده وبه بهشت ميرود
امام صادق /ع/:خداوند نسبت به تمام مخلوقات رحمان است امارحيم به مومنان اختصاص دارد
يكي از نامهاي قيامت  يوم الدين ميباشد
مقصوداز صراط مستقيم همان طريق خداشناسي و دين وپاي بند بودن به انجام دستورات خدا است
صراط در قيامت نام پلي است بر روي دوزخ كه همه مردم بايد از روي ان عبور كنند
گمراهان //ضالين//كساني هستند كه  از ايمان به كفر تبديل يافته اند . كساني كه از خداوپيامبرش نافرماني ميكنند. كساني كه اخرت را باور ندارندو از رحمت الهي نوميدند
سبحان ربي العظيم وبحمده : پروردگار من عظيم واز هر عيبي منزه است و  ممن به ستايش او مشغولم
ايه 60 سوره غافر :انانكه از عبادت كردن به خداوندتكبر مي ورزند هرچه زودتر ذليلانه به جهنم فرو  خواهند رفت
ايه 31 سوره مريم :عيسي گفت :خداوند من سفارش كرده تا زنده امنماز وزكات را انجام دهم
بهترين چيزي كه بنده بعداز شناخت خداوند بوسله ان به درگاه الهي تقرب پيدا مي كند نماز است
براي نماز گزاري كه نمازش را در اول  وقت به جا مي اورد :پيامبر/ص/ راحتي در دم مرگ نجات از اتش رفع و دفع اندوه را ضمانت كرده  است
پيامبر /ص/فرمود شيطان تا وقتي انسان نمازهاي پنجگانه را در وقتش مي خواند خائف وترسناك است و از انسان هابركنار است
پيامبر فرمود كفرداي قيامت شفاعت من به كي كه نماز واجب را تاپس از وقت ان به تاخير اندازدنخواهد  رسيد
اذان واقامه براي نمازهاي پنجگان مستحب موكد است
مهمترين شرط قبول نماز حضور قلب در نماز است
اداب حضور قلب در نماز: توجهكامل به نماز داشته باد  در حالت كسالت وچرت ردن نماز نخواند در نماز خميازهنكشد
كسي كه درنماز خشوع بدنش بهتر از خشوع قلب باشد اين عمل نزد ائمه نفاق است
اداب مستحبات قيام انست كه جاي سجده را نگاه كند پاها را پس وپيش نگذارد  دستها را روي رانهابگذارد
وبه راست و چپ و اسمان نگاه نكند
دانستني هايي از قران و نماز
+ نوشته شده توسط دوستدار ایران در سه شنبه یکم فروردین ۱۳۸۵ و ساعت 20:38 |